1 Dossier 20220192/14469/rv

STATUTENWIJZIGING

Heden, tien november tweeduizend twee en twintig, verschenen voor mij, mr. Renate Johanna Martina van Velthoven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Renatus Cornelis Maria van Kaam, notaris te Someren:

1. de heer Antonius Paulus Maria de Kok, geboren te Loon op Zand op eenentwintig januari negentienhonderdtweeënvijftig, wonende te 5711 LB Someren, Spaarne 24, zich identificerende met een Nederlandse identiteitskaart met nummer IGP0FC8B5, afgegeven te Someren op zevenentwintig juni tweeduizend zestien, gehuwd;

2. de heer Petrus Antonius Lambertus Verbeten, geboren te Someren op achtentwintig februari negentienhonderdvierenvijftig, wonende te 5712 GW Someren, Hoevenstraat 18, zich identificerende met een rijbewijs met nummer 5597112082, afgegeven te Someren op zeventien januari tweeduizend negentien, gehuwd, handelend als schriftelijk gemachtigden van het bestuur van de coöperatie: Coöperatie Zummerepower U.A., statutair gevestigd te gemeente Someren, kantoorhoudende te 5712 RM Someren, Hollandseweg 10, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58201939, hierna te noemen: ‘de coöperatie’, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte. De volmacht wordt aan deze akte gehecht. De verschenen personen verklaarden als volgt.

INLEIDING

1. De coöperatie werd opgericht bij notariële akte op twintig juni tweeduizend dertien verleden voor notaris Van Kaam voornoemd.

2. De statuten van de coöperatie zijn daarna niet gewijzigd.

3. De algemene vergadering van de coöperatie heeft in de vergadering gehouden op vijftien juni tweeduizend twee en twintig besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.

 

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

 

Artikel 1 Naam en zetel

1. De coöperatie draagt de naam Coöperatie Zummerepower U.A..

2. De coöperatie is gevestigd in de gemeente Someren.

 

Artikel 2 Doel

1. Het doel van de coöperatie is het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden door overeenkomsten met hen tegen concurrerende prijs te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde uitoefent en in samenhang daarmee in de gemeente Someren:

a. het stimuleren en realiseren van bewustzijn ten aanzien van gebruik en hergebruik van grondstoffen in het algemeen en energieverbruik in het bijzonder;

b. het bevorderen van de sociale samenhang binnen Somerense gemeenschappen in het algemeen en in het bijzonder de samenwerking tussen leden aan een duurzaam zelfvoorzienende gemeente;

c. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

2. De coöperatie tracht dit doel te bereiken door:

a. het bevorderen van energiebesparing;

b. het inkopen en leveren van duurzame energie;

c. het produceren van duurzame energie;

d. het geven van voorlichting en delen van informatie over energiebesparing alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;

e. het oprichten van, deelnemen in en samenwerken met rechtspersonen met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;

f. het sluiten van overeenkomsten die passen binnen de doelstelling;

g. actieve ledenwerving onder geïnteresseerden in het vraagstuk van energiebesparing en duurzame energie, teneinde het draagvlak onder en het bereik in de Somerense samenleving zo optimaal mogelijk te maken;

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 3 Aanvraag en toelating lidmaatschap, het ledenregister

1. Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Someren. Het bestuur kan in incidentele gevallen bij besluit van deze regel afwijken. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap worden gesteld.

2. Een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan als lid worden aangemerkt mits de (rechts)personen die van deze samenwerkingsvorm deel uitmaken, één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht de samenwerkingsvorm tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen. De samenwerkingsvorm wordt als één lid aangemerkt. Bij defungeren van de gevolmachtigde zullen de leden van de samenwerkingsvorm op straffe van opschorting van hun rechten een nieuwe gevolmachtigde aanwijzen.

3. De aanvang van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.

4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden zijn vermeld, en bij samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die naam en het adres van degene die de samenwerkingsvorm vertegenwoordigt. Het register ligt voor de leden ter inzage.

 

Artikel 4 Overdracht en overgang lidmaatschap

Het lidmaatschap kan niet worden overgedragen.

Het lidmaatschap is vatbaar voor overgang door fusie, splitsing of erfopvolging met dien verstande dat de lidmaatschapsrechten pas kunnen worden uitgeoefend nadat de overgang is goedgekeurd door het bestuur. Artikel 3 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 5 Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit het gevolg is van fusie of splitsing en het lidmaatschap vatbaar is voor overgang;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de coöperatie;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van het lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, aan dat lid is bekend geworden of medegedeeld;

c. binnen een maand nadat een lid het besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie, dan wel splitsing.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden:

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten – door de statuten en/of het huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap gesteld – te voldoen;

b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c. ingeval een samenwerking als bedoeld in artikel 3 lid 2 wijzigt van samenwerkingsvorm;

d. ingeval een lid van de coöperatie toetreedt tot een samenwerkingsvorm als bedoeld in artikel 3 lid 2;

e. ingeval van opzegging met onmiddellijke ingang is de beroepsprocedure in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Het bepaalde in de laatste zin van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat opzegging kan geschieden met onmiddellijke ingang in het geval sub b hiervoor vermeld.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van ten hoogste zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Geldmiddelen, heffingen en aansprakelijkheid

1. De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:

a. de jaarlijkse contributies van de leden;

b. eventuele participaties van leden zoals hierna in artikel 18 omschreven;

c. donaties en giften;

d. verkrijgingen krachtens legaat en erfstelling;

e. subsidies;

f. het door de algemene vergadering gereserveerde deel van een batig exploitatie saldo.

2. De algemene vergadering stelt de contributie jaarlijks vast.

3. Indien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt is de contributie voor het geheel verschuldigd.

4. De leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen en schulden der coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.

 

Artikel 7 Wijziging in de overeenkomsten

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie de bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.

 

Artikel 8 Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur

1. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders met een maximum van zeven. De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en eenpenningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit minimaal vijf personen. De in de eerste volzin genoemde bestuurders maken deel uit van het dagelijks bestuur. Voor het nemen van besluiten in het dagelijks bestuur is de instemming van tenminste drie leden van het dagelijks bestuur vereist.

3. Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.

4. Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een besluit tot statutenwijziging.

5. Als ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

 

Artikel 9 Bestuursbevoegdheid

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.

2. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering - ook die bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel - tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de bestuurders niet aan.

3. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met de leden en met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van het bepaalde in leden 4 en 5 van dit artikel.

4. Zonder toestemming van de algemene vergadering is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of tot het vestigen van beperkte rechten daarop, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. Alle besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, indien en voorzover deze dit voor de toekomst bepaalt. Bij dit besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring ook achteraf verleend mag worden in bijzondere door de algemene vergadering te bepalen gevallen.

6. Het bestuur is bevoegd, indien zij dit in verband met een goede uitoefening van haar taak raadzaam acht, zich op kosten van de coöperatie met raad en daad te laten bijstaan door deskundigen en adviseurs.

7. Ingeval van belet of ontstentenis van een bestuurder blijven de overige bestuurders bevoegd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

 

Artikel 10 Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit wensen. De termijn van oproeping is tenminste een week.

2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten minste de helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.

3. Een bestuurder kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders samen.

 

Artikel 11 Vertegenwoordigingsbevoegdheid, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

2. Het bestuur is bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2, aan een of meer personen al dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen.

3. In alle gevallen, waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. De bestuurder heeft wel het recht om de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.

 

Artikel 12 Directeur

1. Het bestuur kan een directeur benoemen. De directeur is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien.

2. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf.

3. De directeur is verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur of door degene die de algemene vergadering bijeenroept wordt verlangd.

 

Artikel 13 Algemene vergaderingen

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Someren.

2. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet verplicht is.

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de vergadergerechtigden met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijk verzoek is niet voldaan als het verzoek slechts elektronisch is vastgelegd.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in lid 3 van dit artikel bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

5. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt op een kortere dan voorgeschreven termijn of indien onderwerpen worden behandeld die niet op de agenda zijn vermeld.

6. De algemene vergadering kan taken delegeren aan een eventueel in te stellen ledenraad bij het bereiken van het aantal leden als vermeld in het huishoudelijk reglement.

Mandaat en werkwijze van de ledenraad worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 14 Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie en degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd het woord daarover te voeren.

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem.

3. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

4. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

6. Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootst aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

8. Aan de bestuursleden komt een statutair vetorecht toe. In het huishoudelijk reglement wordt bepaald in welke gevallen dit vetorecht mag worden toegepast. Indien in het huishoudelijk reglement geen inhoudelijke beschrijving wordt opgenomen over de toepassing van het vetorecht beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid zelf in welke gevallen het vetorecht mag worden toegepast.

 

Artikel 15 Vergaderorde

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 16 Boekjaar, jaarstukken 

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage op het kantoor van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos en afschrift van verkrijgen.

3. Het bestuur kan zich bij het opstellen van de jaarrekening laten bijstaan door een (register)accountant die een verklaring overlegt van een en ander zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 in verband met artikel 2:48 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt tot kwijting van het door het bestuur in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel beleid.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden genoemd in lid 2 van dit artikel gedurende zeven jaar te bewaren. De bescheiden bedoeld in artikel 2:61 Burgerlijk Wetboek worden gedurende de in dat artikel vermelde termijn bewaard. 7. Indien een raad van commissarissen is ingesteld, dient het jaarverslag met de balans en winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken door de raad van commissarissen te worden onderzocht. De raad van commissarissen vat zijn bevindingen samen in een verslag aan de algemene ledenvergadering dat tevens een voorstel aan die vergadering behelst tot goed- of afkeuring van de rekening en verantwoording. De raad van commissarissen kan zich bij zijn onderzoek door een deskundige laten bijstaan, voor rekening van de coöperatie.

8. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur en de raad van commissarissen tot decharge voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

 

Artikel 17 Winst

Van de winst wordt een gedeelte - ter zodanige grootte als de algemene vergadering op voorstel van het bestuur zal vaststellen – gereserveerd. Het niet-gereserveerde gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan hen die in het betreffende boekjaar houders waren van participaties als hierna in artikel 18 omschreven, volgens een in het huishoudelijk reglement nader vast te stellen verdeelsleutel. Dividend dat binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is opgeëist, vervalt aan de coöperatie.

 

Artikel 18 Participaties en leningen

1. De leden kunnen besluiten - op voorstel van het bestuur – een financieringsovereenkomst met de coöperatie te sluiten waarbij zij financiële middelen aan de coöperatie ter beschikking stellen:

a. ter deelneming in het eigen vermogen van de coöperatie, en/of

b. ter verstrekking van vreemd vermogen aan de coöperatie.

2. De deelneming van een lid in het eigen vermogen van de coöperatie wordt verdeeld in fracties met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) elk, hierna ook te noemen: participaties. Tegen storting van dat bedrag ontvangt de betreffende persoon een schriftelijk bewijs (participatie). Bij de verkrijging van participaties door uitgifte door de coöperatie dient het nominale bedrag aan de coöperatie te zijn voldaan bij gebreke waarvan het bestuur de afgifte kan opschorten. Een verkrijger kan geen beroep doen op schuldverrekening.

3. a. Wanneer participaties worden uitgegeven delen deze in de winst overeenkomstig het bepaalde in artikel 17. Participaties staan op naam.

b. Wanneer schuldbrieven worden uitgegeven worden de voorwaarden van de lening (looptijd, rente en aflossing) vooraf schriftelijk vastgelegd tussen schuldenaar (de coöperatie) en de schuldeiser (geldlener). De algemene ledenvergadering kan de voorwaarden vooraf vaststellen bij huishoudelijk reglement.

4. Participaties en schuldbrieven kunnen door de rechthebbenden worden overgedragen en zijn vatbaar voor overgang.

5. Het bestuur draagt zorg voor registers waarin de gegevens van de participaties en schuldbrieven worden vermeld zodat de daaruit voortvloeiende aanspraken en verplichtingen tijdig kunnen worden gekend. Deze registers zijn niet toegankelijk voor de leden van de coöperatie.

6. Een lid kan, behoudens schriftelijke toestemming van het bestuur – nimmer meer participaties in het eigen vermogen van de coöperatie verwerven dan voor een totale nominale waarde van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00).

 

Artikel 19 Raad van commissarissen

1. De algemene vergadering kan besluiten een raad van commissarissen in te stellen als bedoeld in artikel 2:57 Burgerlijk Wetboek, welke tot taak zal hebben het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming.

2. De raad van commissarissen treedt in functie per de datum dat de leden van de raad zijn ingeschreven in het handelsregister. Het bestuur is verplicht voor deze inschrijving zorg te dragen binnen veertien dagen na de algemene ledenvergadering waarin het desbetreffende besluit is genomen.

3. De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie (3) natuurlijke personen die geen lid van het bestuur mogen zijn.

4. De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie jaren en kunnen onbeperkt worden herbenoemd.

5. Een commissaris heeft in de ledenvergadering een adviserende stem doch behoudt zijn stemrecht indien hij lid van de coöperatie is.

6. De raad van commissarissen vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van de raad dat wenst.

7. De raad van commissarissen houdt notulen van zijn vergaderingen.

8. Het bestuur vraagt de raad van commissarissen om advies alvorens het een besluit neemt als bedoeld in artikel 9 leden 4 en 5 .

9. De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen doch niet eerder dan nadat de betreffende commissaris de gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. De commissaris heeft wel het recht om de desbetreffende vergadering bij te wonen.

11. Een commissaris kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere commissarissen samen.

12. Ingeval van belet of ontstentenis van een commissaris blijven de overige commissarissen bevoegd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met de taak belast. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

 

Artikel 20 Statutenwijziging, ontbinding, fusie en splitsing

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, genomen in een vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

2. Het bestuur is verplicht de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

3. De bestuurders zijn verlicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.

4. Het bepaalde in lid1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot juridische fusie en tot juridische splitsing.

 

Artikel 21 Vereffening

1. De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding de bestemming van het batig saldo vast.

2. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voorzover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop de vereffenaars geen bekende baten meer aanwezig zijn.

5. De coöperatie houdt op te bestaan op het moment waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie worden door de door de vereffenaars aangewezen persoon bewaard gedurende de in de wet gestelde termijnen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

 

Artikel 22 Huishoudelijk reglement en overige reglementen

1. Het lidmaatschap wordt beheerst door deze statuten met als uitbreiding en/of aanvulling op deze statuten een door de algemene vergadering vast te stellen bindend huishoudelijk reglement en overige nader te noemen reglementen. 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Met betrekking tot het nemen van besluiten met financiële strekking geldt het volgende:

a. Het huishoudelijk reglement geeft aan tot welke uitgaven het dagelijks bestuur gerechtigd is en onder welke voorwaarden. Alle besluiten met een financiële strekking worden door het bestuur zorgvuldig vastgelegd.

b. Alvorens voorstellen met een aanzienlijk financieel risico aan de 14 algemene vergadering voor te leggen zorgt het bestuur voor een gedegen onderbouwing. Het huishoudelijk reglement stelt hieraan nadere voorwaarden.

c. Indien sprak is van uitbesteding van leveringen en diensten dienen altijd meerdere offertes te worden aangevraagd. Het huishoudelijk reglement geeft hiervoor nadere voorwaarden.

d. Ten aanzien van het doen van financieel verslag door de penningmeester in het dagelijks bestuur en de algemene vergadering worden in het huishoudelijk reglement nadere afspraken gemaakt.

e. Door de algemene vergadering kan een kascommissie worden ingesteld die voorafgaand aan de presentatie van het financieel jaarverslag de boekhouding controleert en daarover verslag doet aan de leden. Het huishoudelijk reglement stelt nadere voorwaarden met betrekking tot benoeming en samenstelling van de kascommissie.

Artikel 23 Nederlands recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- notulen algemene ledenvergadering;

- volmacht.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Someren op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: