Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: "gebruiker" of "u") de onderstaande gebruiksvoorwaarden en huisregels aanvaardt. Indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

1. AUTEURSRECHT

Deze website is de officiële website van ZummerePower. Deze website en het ontwerp, de tekst en alle 'content', logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van ZummerePower, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

2. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES

Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele  pc (met  pc wordt natuurlijk ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZummerePower is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van ZummerePower.

3. UITSLUITINGEN

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. ZummerePower aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert ZummerePower niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch ZummerePower, noch enige van haar leden/vrijwilligers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien ZummerePower op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van ZummerePower het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

5. SCHADELOOSSTELLING

Hierbij stemt u er mee in ZummerePower en hun leden/vrijwilligers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden

6. KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u toestemming vragen aan ouder of voogd voordat u:

  • de website e-mailt of ons verzoekt u informatie te sturen;
  • gegevens naar ons stuurt, waaronder ook het uploaden van foto's, video's en teksten;
  • gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room.

Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt u de toestemming van ouders of voogd te hebben.

7. LINK OP DEZE SITE

Op deze website bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze website hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

8. WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

ZummerePower behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. ZummerePower behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Degenen die deze website raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of deze rechtbank.

10. OVERIGE BEPALINGEN

Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.