Over ZummerePower

Over ZummerePower

Waar staat ZummerePower voor?

Vanuit een brede visie op duurzaamheid richt ZummerePower zich in de eerste plaats op bewustwording rondom het energievraagstuk. Door inwoners en bedrijven van Someren actief te betrekken bij en deelgenoot te maken van het energievraagstuk en oplossingen aan te reiken zal bewustwording over duurzaamheid in bredere zin gestimuleerd worden en gevolgen hebben voor het gedrag. De trias energetica is daarbij richtinggevend.

Trias energetica

Het is onze ambitie om het energieverbruik in de bebouwde omgeving met 50% terug te brengen in 2050. Andere ambities zijn om in Someren in 2020 20% lokaal duurzaam opgewekte energie te gebruiken en om in 2050 energieneutraal te zijn, dat wil zeggen dat Someren in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. In het verre verschiet ligt CO2-neutraliteit.

Dit heeft geleid tot missie:

ZummerePower, samen en energiek op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren!

Organisatie

ZummerePower heeft een platte organisatiestructuur. De coöperatieve vorm is gekozen om de leden maximaal zeggenschap te bieden. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

Algemene vergadering

 De leden van ZummerePower hebben ieder 1 stem.

De particuliere leden betalen een contributie van € 20,-- per jaar. Zakelijke leden waar we geen band mee hebben betalen € 100,00 per jaar. Voor de overige zakelijke leden wordt de hoogte van de contributie vastgesteld in samenhang met eventuele diensten t.b.v. ZummerePower; Het bestuur is bevoegd deze hoogte vast te stellen.

Bestuur

Voorzitter: Ton de Kok;   tondekok@zummerepower.nl 06-20690302

Vicevoorzitter: Anton van Weert;   antonvanweert@zummerepower.nl

Penningmeester: Cor Beerepoot;   corbeerepoot@zummerepower.nl

Bestuurslid: Piet Verbeten;   pietverbeten@zummerepower.nl

 

Werkgroep Reductie en Inkoop

Deze werkgroep richt zich ten eerste op energiebesparing. Daarvoor monitort ze het energieverbruik van inwoners en bedrijven van Someren. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid tot energiebesparing en zorgt dat er besparingsprojecten worden opgezet. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met lokale partijen.

Een andere opdracht voor de werkgroep is om in beeld te brengen met welke (groene) energieleveranciers  samenwerking mogelijk is.

Cursus energieadviseurs

Werkgroep Productie en Opslag

Deze werkgroep richt zich vooral op lokale en duurzame energieproductie, -levering en –opslag. Zij onderzoekt concrete mogelijkheden op dit vlak en zet waar mogelijk projecten op van lokale energieproductie, -levering en –opslag.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de coöperatie naar buiten treedt. Zij houdt zich bezig met identiteit en imago van de coöperatie. Zij geeft vorm aan activiteiten en projecten ten behoeve van bewustwording, ledenwerving, educatie en relatiebeheer.

Ook worden social media ingezet bij het benaderen van de doelgroep(en).

Divers

Actieve leden hoeven niet  perse structureel in een werkgroep plaats te nemen. Zij kunnen specifieke diensten verrichten en/of incidenteel actief zijn.

Samenwerking

ZummerePower staat in contact met mensen en organisaties die lokaal regionaal, provinciaal en landelijk werken.

Aanmelden als lid van ZummerePower